АВТОРАМ

Шановні автори!

До розгляду приймаються статті, надруковані в одному примірнику, на стандартних аркушах паперу формату А5, що супроводжуються електронною версією (формат doc, Microsoft Word 2003) на електронному носії, чи надіслані електронною поштою.

Подача рукопису статті в редакцію збірника повинна супроводжуватися написанням авторами заяви з проханням про публікацію.
Максимальна кількість авторів однієї статті не повинна перевищувати 6 осіб. Завантажити бланк заяви (формат doc).

Компенсація витрат на друк статті - редакція збірника не бере плату за публікацію статті. Однак наш збірник не фінансується державою і не підтримується будь-якою спонсорською організацією. Єдине джерело фінансування - підписка на журнал, яка не може повністю покрити витрати на випуск збірника. Для публікації збірника ми змушені просити авторів про часткову компенсацію вартості друку в розмірі 50 грн для однієї чорно-білої сторінки формату А4, оформленої за вимогами збірника. Вартість одного друкованого примірника збірника - 200 грн. В обмін на часткову компенсацію всі статті журналу розміщуються у відкритому доступі.

Матеріали статей розглядаються редакцією збірника виходячи з їх відповідності наступним критеріям:
1. Відповідність статті тематиці збірника.
2. Оригінальність матеріалу статті.
3. Відповідність назви статті її змісту.
4. Відповідність структури статті стандартним вимогам (вимогам ВАК України):
    4.1. Постановка проблеми та обґрунтування її актуальності;
    4.2. Огляд останніх публікацій по темі з виділенням невирішених завдань (проблем);
    4.3. Формулювання мети статті;
    4.4. Виклад оригінального матеріалу статті;
    4.5. Висновок (висновки, рекомендації).
5. Обґрунтованість представленого оригінального матеріалу і висновків.
6. Адекватність анотації матеріалами статті та її інформативність.

Параметри сторінки: поле нижнє та верхнє – 1,8 см; ліве і праве – 1,5 см. Відстані від краю до колонтитулів   1,5 см. Міжстроковий інтервал по всій статті – одинарний. Індекс УДК вирівнюється по лівому краю без відступів, без нового рядка, розмір шрифту 10 пт. Інформація про авторів друкується через один рядок на рівній відстані від бічних полів, малими літерами, розмір шрифту - 10 пт , (шрифт - звичайний без виділення)- ініціали, прізвище, вчений ступінь, місто, країна. Назва статті друкується великими буквами через один порожній рядок після інформації про авторів (шрифт - прямій, напівжирний, 10 пт.). Вирівнювання по центру.

Анотація в обсязі 7-8 рядків друкується через один порожній рядок після назви статті. Розмір шрифту - 8 пт, курсив. Червона строка - 0,75 см. Вирівнювання по ширині. Мова анотації – мова статті (українська, російська, англійська).

Ключові слова (6-9 слів або словосполучень) друкується під анотацією. Розмір шрифту - 8 пт, курсив. Червона строка - 0,75 см. Вирівнювання по ширині. Ключові слова не можуть включати слова та фрази з назви статті. Обов’язково розділяти знаком «;»;

Основний текст: Розмір шрифту - 10 пт. червона строка - 0,75 см. Вирівнювання по ширині.


Заповнення останньої сторінки статті повинне бути не менше ніж 80 %.

Структура статті:

 • індекс УДК (у верхньому лівому кутку сторінки);

 • ініціали, прізвища всіх авторів та назва статті трьома мовами – українською, російською, англійською;

 • анотація мовою статті (1800 знаків виключно загальноприйнятої термінології) повинна бути структурованоюі містити наступні елементи: мета; методика; результати; наукова новизна; практична значимість; ключові слова (6-9 слів); анотація не повинна повторювати назву статті. Завантажити детальні вимоги щодо оформлення та приклад анотації  (формат pdf або формат doc).

 • основний текст статті;

 • бібліографія;

 • реферат та ключові слова двома іншими мовами, якщо стаття російською мовою. Якщо стаття україномовна або англомовна - то реферат та ключові слова однією мовою - англійською або українською.

  Відповідно до вимог постанови Президії ВАК України від 15.01.03 № 7-05/1, основний текст статті повинен містити такі необхідні елементи:

 • постановка проблеми в загальному вигляді та її зв’язок із важливими науковими або практичними завданнями;

 • аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано розв’язання даної проблеми, на які спирається автор;

 • виділення невирішених раніше частин загальної проблеми, яким присвячується означена стаття;

 • формулювання цілей статті (постановка завдання);

 • виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отриманих наукових результатів;

 • висновки з даного дослідження та перспективи подальшого розвитку в цьому напрямі.

Обсяг статті, включаючи текст, таблиці, рисунки, повинен складати від 5 до 14 сторінок. Рекомендується, щоб площа, зайнята рисунками, становила не більше 30 % загального обсягу. Матеріал має бути викладений стисло, без повторювань даних таблиць і рисунків у тексті.

Цитати повинні бути актуальними та, бажано, індексованими базами даних Scopus та Web of Science (кращі рецензовані журнали з високим фактором впливу).  Самоцитування не повинно перевищувати 15% від вашого списку.  Якщо можливо, то повинні бути надані DOIs або URL-адреси для посилань.

Рисунки (діаграми, фото тощо) подаються у кольоровому та чорно-білому зображенні разом із текстом у місцях посилань на них у форматах jpg, bmp тощо з роздільністю 300 dpi. Бажана ширина рисунків – 8,25 см або не більше 10 см для об’ємних матеріалів. Рисунок має бути розташований по центру, без обтікання текстом. Рисунки розміщують безпосередньо "в тексті", (не в таблицях). Символи, підписи, лінії рисунків слід виконувати таким чином, щоб вони сприймалися після приведення розміру рисунка до ширини колонки.  Підписи до рисунків повинні містити нумерацію в порядку розміщення в тексті та пояснювальний підпис 9 кеглем.

Формули створюються у вигляді окремих об‘єктів тільки в редакторі формул Microsoft Equation, розташовуються по центру і нумеруються в межах статті, номер притиснутий до правої сторони колонки. За формулою має слідувати розділовий знак, а якщо формула містить пояснення, то вони повинні починатися з нового абзацу із слова "де" без відступу. Нумерація формул, на які є посилання в тексті, – справа в дужках. Усі фізичні величини подаються в системі СІ. Цілі частини від десяткових відокремлюються комою.

Для редактора формул Microsoft Equation використовуються такі параметри: малі, великі грецькі літери і символи – шрифт Symbol. Решта – Times New Roman. Розміри: звичайний – 10 pt, крупний символ – 16 pt, дрібний символ – 10 pt, крупний індекс – 8 pt, дрібний індекс – 6 pt. Латинські літери і символи повинні виконуватися у стилі "Математичний", кириличні – у стилі "Текст". Не допускається представлення формули та її номера у вигляді таблиці. Символи у формулах та у тексті статті повинні мати однакові зображення. Окремі символи (а також величини, рівняння, формули) у вигляді об‘єктів Microsoft Equation безпосередньо у тексті розташовувати забороняється – вони повинні бути набрані з клавіатури, використовуючи меню "Вставка-Символ". Виключення становлять тільки деякі символи (вектор, інтеграл, корінь квадратний тощо).

Таблиці подаються у книжній орієнтації, вони повинні мати тематичні заголовки і номери, фон таблиці іншим кольором не виділяють. Бажана довжина таблиці – не більше однієї сторінки.

Рекомендований розмір символів у таблицях – 9 pt.

Список використаних джерел (не більше 12 джерел з датою їх видання не раніше, ніж за 25 років) наводиться у порядку посилань у тексті згідно з ДСТУ ГОСТ 7.1:2006 і розміщується після основного тексту. Розмір шрифту – 8 pt. Посилання на літературні джерела в тексті подають у квадратних дужках. Список літератури друкується без відступів, без червоної строки, через один порожній рядок після основного тексту статті. Вирівнювання по ширині. Розмір шрифту - 8 пт. Список літератури починається з набраних напівжирним шрифтом слів "Список використаних джерел", слідом за якими ставиться двокрапка. Сам список набирається суцільним текстом з виділенням прізвищ і ініціалів авторів курсивом. Не допускати відрив номера позиції в списку літератури й ініціалів від прізвища автора. Якщо авторів більше трьох, то після прізвища перших двох авторів указується "і ін." Нумерація джерел – у порядку посилань по тексту, після номеру ставиться крапка.

Якщо основною мовою статті є російська, після списку літератури потрібно додати два реферати на українській та англійській мовах, які включають в себе ПІБ авторів (давати повне ім’я), назву статті та анотації з ключовими словами (не менше 1800 знаків кожний) на цих мовах. Якщо стаття англійською мовою – то реферат додається тільки на українській мові. Якщо подання україномовне, то реферат додається тільки на англійській мові в указаному об’ємі;

Після реферату(тів), через інтервал в один рядок, розташовують слова REFERENCES та наводиться англомовний список використаних джерел наведеного списку літератури. Бібліографічний опис кожного джерела має за наявності супроводжуватися його ідентифікатором цифрового об'єкта (DOI – Digital Object Identifier), що наводиться через пробіл після бібліографічного опису джерела. DOI видань можна знайти на сайті http://search.crossref.org/ або http://www.crossref.org/guestquery/. Завантажити детальні вимоги щодо оформлення англомовного списку літератури (формат pdf або формат doc) і приклади оформлення посилань на літературні джерела (формат pdf або формат doc).

Після англомовного списку літератури мовою оригіналу статті вказують дату її надходження в редакцію журналу (розмір 8 pt, курсив, розташування по правому краю).

Відомості про авторів у надрукованому та електронному вигляді: прізвище, ім’я та по батькові повністю, науковий ступінь, вчене звання, місце роботи (повна та скорочена назва організації), посада, місто, країна, контактні телефони та електронна пошта, особистий ORCID , URL (форматуванням на всю сторінку, запис даних у ряд через коми) подаються в окремому файлі українською, російською та англійською мовами.

Стаття має бути ретельно перевірена, підписана всіма авторами і супроводжуватися письмовою рекомендацією, підписаною доктором наук відповідного профілю із печаткою.

Ви можете завантажити зразок оформлення статті (формат pdf або формат doc).

Відповідальність за зміст статті несе автор. Надіслані матеріали не повертаються.

Статті, які не відповідають указаним вимогам, не розглядаються.

ВИМОГИ ЩОДО ОФОРМЛЕННЯ АНГЛОМОВНОГО СПИСКУ ЛІТЕРАТУРИ У ЗБІРНИКУ "РІЗАННЯ ТА ІНСТРУМЕНТ В ТЕХНОЛОГІЧНИХ СИСТЕМАХ"

Опис статті з періодичних видань

Ivanov P.I., Sydorov O.G., Petrov S.V. The xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx . Mechanical engineering & mechanics, 2017, no.4, pp. 68-78. doi: 10.20998/2078-7405.2019.90.01.

*Прим. Коректний переклад назв журналів можна знайти на їх офіційних сайтах, де також у архіві, у більшості випадків, можна відшукати і необхідні статті із перекладом назв на англійську мову.

Опис статті з електронних журналів

Sydorov M.M. Rozrobka tehnologії ta porіvnyalniy analіz stvorennya trivimіrnih modeley v seredovischі suchasnih sapr z urahuvannyam protsesіv formoutvorennya rіzannyam [Development of technology and comparative analysis of creating three-dimensional models in modern cad systems taking into account the formation processes by cutting]. Novosti techniki – Technik News, 2017, no.1(88). Available at: http://www.news.teh.ru/arh/2017/88/10.php (Accessed 23 April 2017).

Опис статті із збірника праць

Sydorov M.M. Rozrobka tehnologії ta porіvnyalniy analіz stvorennya trivimіrnih modeley v seredovischі suchasnih sapr z urahuvannyam protsesіv formoutvorennya rіzannyam [Development of technology and comparative analysis of creating three-dimensional models in modern cad systems taking into account the formation processes by cutting]. Sistemi obrobki іnformatsії. Zbіrnik naukovikh prats'. Kharkіvs'kii unіversitet povіtrianikh sil [The systems of information processing. The collection of scientific works Kharkov Air Forces University], 2013, no.8(106), pp. 122-125.

Опис матеріалів конференції

Ivanov P.I., Sydorov O.G., Petrov S.V. Rozrobka tehnologії ta porіvnyalniy analіz stvorennya trivimіrnih modeley v seredovischі suchasnih sapr z urahuvannyam protsesіv formoutvorennya rіzannyam. Anotatsії dopovіdei 8 Mіzhn. nauk.-prakt. konf. "Іnformatsіinі tekhnologії: nauka, tekhnіka, tekhnologіia, osvіta, zdorov'ia" [Abstracts of 8th Int. Sci.-Pract. Conf. "Information technology: science, engineering, technology, education and health"]. Kharkov, 2007, p. 275.

Небажано залишати тільки перекладну назву конференції.

Опис книги (монографії)

Chalykh E.F. Oborudovanie mehanicheskih zavodov [Equipment of the Mechanical Plants]. Moscow, Metallurgija Publ., 1993. 278 p.

Опис перекладної книги

Ivanov P.I., Young D.H., Weaver W. Vibration problems in engineering. 4th ed. New York, Wiley, 1974. 521 p. (Rus. ed.: Timoshenko S.P., Iang D.Kh., Uiver U. Kolebaniia v inzhenernom dele. Moscow, Mashinostroenie Publ., 1985. 472 p.).

Опис Интернет-ресурсу

Ivanov P.I., Sydorov O.G., Petrov S.V. Perspektivy i sostojanie razrabotok raspredelitel'nyh transformatorov massovyh serij (Prospects and development state of mass series distribution transformers) Available at: www.trans.-form.ru (accessed 13 September 2004).

Опис дисертації (автореферату дисертації)

Kozakova N. V. Opredelenie optimalnyih harakteristik almaznyih krugov putem 3D modelirovaniya protsessov ih izgotovleniya i shlifovaniya sverhtverdyih materialov. Diss. kand. techn. nauk [Determination of the optimal characteristics of diamond wheels by 3D modeling of the processes of their manufacture and grinding of superhard materials. Cand. tech. sci. diss.] Kharkiv, 2004. 210 p.

Опис ГОСТу

GOST 8.586.5-2005. Metodika vypolneniia izmerenii. Izmerenie raskhoda i kolichestva zhidkostei i gazov s pomoshch'iu standartnykh suzhaiushchikh ustroistv [State Standard 8.586.5-2005. Method of measurement. Measurement of flow rate and volume of liquids and gases by means of orifice devices]. Moscow, Standartinform Publ., 2007. 10 p.

Опис патенту

Klymenko B.V., Eres'ko O.V. Grechko O.M. Elektromagnitnyj pryvid [Electromagnetic actuator]. Patent UA, no.25222, 2007.

Методика підготовки посилань з використанням системи автоматичної транслітерації (translit.ru) і перекладача Google (translate.google.com.ua).

 1. Входимо в програму translit.ru. Вибираємо варіант "Бібліотеки Конгресу (LC)". Вставляємо в спеціальне поле весь текст посилання російською мовою і натискаємо кнопку "в транслит". Якщо мовою посилання є українська – обираємо відповідну мову.
 2. Отримуємо транслітерований текст і копіюємо його у список References.
 3. За допомогою перекладача Google перекладаємо увесь опис джерела літератури (автори, назва книги, статті тощо) на англійську мову і переносимо його до списку References за транслітерованою назвою. Переклад вимагає "ручного" редагування, тому цю частину роботи необхідно виконувати людині, яка володіє англійською мовою.
 4. Об'єднуємо транслітерований і перекладний опис, оформлюючи посилання згідно з наведеними вище правилами, а також необхідно "вручну":
 • розкрити місце видання (замість, наприклад, M. слід писати повністю Moscow);

 • виправити позначення сторінок на англійську мову (замість "520 s." або "S. 12-16" слід писати "520 p." і "pp. 12-16");

 • провести певні технічні дії (видалити спеціальні роздільники між полями "//", "/", "–"; курсивом виділити назву джерела; вставити у квадратні дужки після транслітерації переклад заголовка статті та назви джерела; назву видавництва слід позначити шляхом додавання слова Publ., тощо) – посилання готово.

Звертаємо Вашу увагу на те, що недотримання авторами наведених вище вимог може затримати редакційну підготовку статті.