DOI: https://doi.org/10.20998/2078-7405.2020.92.23

МОДЕЛЮВАННЯ НАДІЙНОСТІ ЗБІРНИХ ІНСТРУМЕНТІВ ДЛЯ ВАЖКИХ ТОКАРНИХ ВЕРСТАТІВ

Galyna Klymenko, Yana Vasylchenko

Анотація


В роботі вирішена задача підвищення надійності збірних інструментів для важких токарних верстатів. Наголошено, що при експлуатації важких верстатів простої потребують великих коштів, значно знижують якість процесу експлуатації технологічної системи. Метою статті є підвищення якості процесу експлуатації технологічної системи обробки деталей шляхом розробки математичних моделей для прогнозування надійності збірних інструментів. Доведено перевагу комплексного показника надійності інструменту – коефіцієнта готовності. Збірні різці розглядаються як послідовна система з точки зору їх надійності. Представлено систему показників надійності різального інструменту. Застосовуючи марківський підхід до опису системи і припущення експоненційного розподілу часу роботи і відновлення інструменту, розроблено математичні моделі коефіцієнтів готовності збірних різців.

Ключові слова


збірний різець; важкий верстат; показник надійності; якість інструменту; системний підхід; працездатність; інтенсивність відмов.

Повний текст:

PDF (English)

Посилання


Fletcher C. Total Quality Management: A Pratctical Guide // PM Network. 1996. February

Struckenbruck L.C. (editor). The Implementation of Project Management: The Professional’s Handbook. Addison – Wesley P.C., PMI. Drexel Hill, 1992.

Zakonodavstvo Ukrayini pro standartizaciyu, metrologiyu i sertifikaciyu: zakoni i zakonodavchi akti / red. kol.: V.S. Kovalskij (gol.), V.G. Goncharenko ta in.. – Kyiv : Yurinkom Inter, 2003. – 446 p.

Bykov, Yu. M. Processnyj podhod pri vnedrenii sistem menedzhmenta kachestva v sootvetstvii so standartami ISO serii 9000 / Yu. M. Bykov. – Moscow. : TEM Consulting, 2007. – 257 p.

Evaluation of a level of quality of machining process / G. Klymenko, Y. Vasylchenko, V. Kovalev, L. Ostankova // International conference "ISQME2012"(Quality, Manegement, Environment, Engineering) 19–21 Septmber 2012. Hotel Palma, Tivat–Montenegro. – Podgorica, 2012. – pp. 51–61.

Mazur, I. I. Upravlenie kachestvom: ucheb. posobie / I. I. Mazur, V. D. Shapiro – Moscow : Omega-L, 2011. – 400 p.

Klimenko G. P. Viznachennya tovshini plastini zbirnogo rizcya v zalezhnosti vid jogo racionalnogo rivnya nadijnosti / G. P. Klimenko, A. Yu. Andronov // Nadijnist instrumentu ta optimizaciya tehnologichnih sistem. – Kramatorsk, 2010. – Vip. 26. – pp. 39–45.

Klimenko G. P. Opredelenie kachestva sbornyh torcovyh frez / G. P. Klimenko, A. O. Denisova // Nadijnist instrumentu ta optimizaciya tehnologichnih sistem. – Kramatorsk, 2011. – Vip. 28. – pp. 56–60.

Klimenko G. P. Povyshenie bezotkaznosti frez sbornoj konstrukcii / G. P. Klimenko, A. Yu. Andronov, E. V. Konoplickij // Nadijnist instrumentu ta optimizaciya tehnologichnih sistem. – Kramatorsk, 2012. – Vip. 30. – pp. 15–21.

Klimenko G. P. Povyshenie kachestva sbornyh sverlilnyh golovok / G. P. Klimenko, Ya. I. Yavorovskaya // Nauchnyj vestnik Donbasskoj gosudarstvennoj mashinostroitelnoj akademii. – Kramatorsk, 2014. – № 3 (15E). – pp. 33–38.

Klimenko G. P. Issledovanie kachestva sbornyh mnogolezvijnyh instrumentov / G. P. Klimenko // Rezanie i instrument v tehnologicheskih sistemah. – Kharkiv : NTU «KhPI», 2012. – Vyp. 82. – pp. 83–90.

Klimenko G.P. Kompleksnij pokaznik nadijnosti zbirnih rizciv vazhkih tokarnih verstativ / G.P. Klimenko, D.O.Kovalov // Nadezhnost rezhushego instrumenta i optimizaciya tehnologicheskih sistem.- Kramatorsk: DGMA, Vip. 42, 2018. – pp. 37-40.

Kane, M. M. Sistemy, metody i instrumenty menedzhmenta kachestva: Uchebnoe posobie. / M. M. Kane, B. V. Ivanov, V.N. Koreshkov, A. G. Shirtladze. – SPb. : Piter, 2008. – 560 p.

G. P. Klimenko. Ekspluataciya zbirnih rizciv : monografiya - G. P. Klimenko, Ye. V. Mironenko, V. S. Guzenko, Ya. V. Vasilchenko, M. V. Shapovalov. – Kramatorsk : DDMA, 2015. – 83p. – ISBN 978-966-379-732-8.
ISSN 2078-7405